โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา

27  กุมภาพันธ์  2556  ถึง  6  เมษายน  2556

เนื่องด้วยคณะทำงานร่วมกันระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดีย ได้จัดโครงการธุดงค์จาริกตามรอยบาทพระศาสดาขึ้น เพื่อเป็นการเผยแผ่พลังของพระพุทธศาสนาพร้อมกันนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าที่สนใจในปฏิบัติบูชา โดยการเดินธุดงค์ในแดนพุทธภูมิ จาริกธรรม ณ สังเวชนียสถานสี่ตำบล ด้วยการเดินเท้า ระยะทาง  700 กว่ากิโลเมตร  จำนวน  39  วัน  โดยออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่  27  กุมภาพันธ์  2556  จบโครงการ  วันที่  6   เมษายน  2556

จึงขอนิมนต์พระคุณเจ้าที่สนใจในการปฏิบัติบูชา เข้าร่วมโครงการ  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

รับจำนวน 99  รูป

( ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะผู้ดำเนินงาน )

คุณสมบัติพระภิกษุที่เข้าร่วมโครงการ
  1. ต้องมีหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 7  เดือน
  2. ไม่มีโรคประจำตัวที่รุนแรง
  3. ผ่านการเตรียมความพร้อมและได้รับการพิจารณาจากคณะผู้ดำเนินงาน
  4. ต้องมาอยู่เตรียมความพร้อม ณ วัดดอยเทพนิมิต  ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประมาณ 1 เดือน
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

www.watdoitepnimit.net  หรือติดต่อสอบถามได้ที่

พระอธิการสำเริง ธมฺมธีโร    08 – 1595 – 5951

พระสมศักดิ์   สุขเวสโก    08 – 1455 – 0067

พระพิเชษฐ    สุมงฺคโล    08 – 1408 – 4252

 

คณะผู้ทำงาน
ประเทศอินเดีย

พระมหาพัน  สุภาจาโร    ประธานดำเนินงาน

ประเทศไทย

พระครูสันติธรรมานุยุต                   ประธานที่ปรึกษา

พระอธิการสำเริง  ธมฺมธีโร             ประธานดำเนินงาน

พระอาจารย์กิตติศักดิ์  เขมาโต     รองประธานฯ

พระอาจารย์สมศักดิ์  สุขเวสโก     ผู้ดำเนินงาน

พรอาจารย์พิเชษฐ    สุมงฺคโล       ผู้ดำเนินงาน

 

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบุญที่ยิ่งใหญ่

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตอาสา ทั้งชาย หญิง เข้าร่วมโครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ณ สังเวชนียสถานสี่ตำบล ประเทศอินเดีย – เนปาล เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเป็นการประกาศตนแสดงให้เห็นถึงการบูชาพระพุทธคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยิ่งใหญ่  พร้อมทั้งเป็นการสร้างพลังแห่งสังฆะรัตนะธัมมะบารมี  ให้กับตนเองและบุคคลอันเป็นที่รัก

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
  1. ต้องมีหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 7  เดือน
  2. ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง  35,000  บาท
  3. มีความพร้อมในรูปแบบการเดินทางธรรมจาริก
  4. ไม่มีโรคประจำตัวที่ร้ายแรง

แม้นไม่มีโอกาสเข้าร่วมจาริกธรรมกับคณะพระภิกษุสงฆ์ด้วยตนเอง แม้นไม่มีโอกาสได้บวชบุตรหลานของตนเอง การได้อนุโมทนาส่งเสริมพระภิกษุสงฆ์ที่ผ่านการคัดเลือก ให้มีโอกาสได้จาริกธรรมด้วยการเดินธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาในครั้งนี้ย่อมมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ คือ จะประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต  ไม่เป็นผู้ที่ตกต่ำกว่าใคร  นอกจากนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สั่งสมอัธยาศัยวางวาสนาบารมีของตนไว้ในพระรัตนตรัย คือจะเป็นผู้ที่ได้เห็นธรรม แจ้งถึงฝั่งแห่งความพ้นทุกข์ในอนาคตอย่างแน่นอน  เช่นเดียวกับนางวิสาขา มหาอุบาสิกา ที่ได้อุปัฏฐากพระวันละพันกว่ารูป ทั้งพระที่อยู่ประจำ  พระอาคันตุกะที่ได้จรมา พระอาพาธ พระปุถุชน และพระอริยะสงฆ์  ด้วยความศรัทธา ถ้าพระรูปใดบรรลุธรรม นางจะดีใจมากเพราะนางรู้ว่าที่ท่านได้ดี เพราะนางมีส่วนส่งเสริม นางก็ได้รับผลแห่งบุญนั้นด้วย

ซึ่งทางโครงการได้มีกลุ่มบุญสหาย เข้ามาร่วมสร้างบารมีในครั้งนี้ด้วย

ขอเชิญชวนท่านร่วมอุปัฏฐากพระ

ในโครงการจาริกธรรม  99  รูป

ร่วมเป็นเจ้าภาพตลอดการเดินทาง      รูปละ  35,000  บาท

เต้นท์และชุดนอน                                       ชุดละ   2,900   บาท

ค่าอาหารต่อวันต่อรูป                             วันละ      100   บาท

จนจบโครงการรวม  39   วัน                   รูปละ    3,900   บาท

ท่านสามารถร่วมอุปัฏฐากพระภิกษุ ตามกำลังศรัทธาของท่านก็ได้

ติดต่อขอร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อสร้างบารมีได้ที่

พระอาจารย์สำเริง  ธมฺมธีโร  290 หมู่ 10  วัดดอยเทพนิมิต  ตำบลป่าซาง  อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  57110 

โทร  08 – 1595 – 5951

สามารถโอนเงินได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่จัน เชียงราย

บัญชีออมทรัพย์   ชื่อบัญชี กองทุนวัดดอยเทพนิมิต  เลขบัญชี  922 – 200865 – 0

การเดินทางสู่วัดดอยเทพนิมิต

การเดินทางสู่วัดดอยเทพนิมิต

290  หมู่  10  ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

โทร.  08 – 1595 – 5951

08 – 1408 – 4252

โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา