โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา

มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางจากเดิม 9  กุมภาพันธ์  2556  ถึง  18  มีนาคม  2556 เป็น 27 กุมภาพันธ์  2556  ถึง  6 เมษายน  2556