เอกสารวัดดอยเทพนิมิต (อัพเดทล่าสุด 4/11/2560)

1.ใบสมัครบรรพชาอุปสมบทของวัดดอยเทพนิมิต (ดาวน์โหลดที่นี่ pdf)

2.คู่มือพิธีบรรพชา-อุปสมบทของคณะสงฆ์อำเภอแม่จัน (ดาวน์โหลดที่นี่ pdf)

3.ใบสมัครเรียนนักธรรม-ธรรมศึกษา ของคณะสงฆ์อำเภอแม่ฟ้าหลวง (ดาวน์โหลด doc ที่นี่)

4.ใบสมัครปฏิบัติธรรม/เข้าพัก ณ วัดดอยเทพนิมิต(ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ที่นี่) หรือ (ดาวน์โหลดไฟล์ Excel xlsx)

5.หนังสือสวดมนต์ทำวัตรแปลวัดดอยเทพนิมิต ปรับปรุง มีนาคม2562 (ดาวน์โหลด pdf ที่นี่)

6.บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น(บาลี-ไทย-อังกฤษ เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่อ่านภาษาอังกฤษได้ หรือชาวไทยที่ต้องการเรียนรู้ภาษาธรรมะในรูปภาษาอังกฤษ) (ดาวน์โหลด pdf ที่นี่)

7.ธัมมจักรกัปปวัตนสูตรแปลบาลี-ไทย-อังกฤษ(เว้นวรรคเหมือนหนังสือทำวัตรวัดดอยเทพนิมิต เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่อ่านภาษาอังกฤษได้ หรือชาวไทยที่ต้องการเรียนรู้ภาษาธรรมะในรูปแบบภาษาอังกฤษ)(ดาวน์โหลด pdf ที่นี่)

8.หนังสือสวดมนต์ทำวัตร(แปลบาลี-ไทย)-วัดสามัคคีออฟฟอริโซ มีแปลบทพระพุทธมนต์ได้ชัดเจนดีมาก (ดาวน์โหลด pdf ที่นี่)

9.เอกสารแนะนำสถานที่วัดดอยเทพนิมิต (ดาวน์โหลด pdf ที่นี่)

10.เอกสารรับรองพระภิกษุอายุไม่เกิน 5 พรรษา เพื่อไปต่างประเทศ (ดาวน์โหลด docx ที่นี่)

11.เอกสารโบว์ชัวร์จาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดาปีที่7  (ดาวน์โหลด pdf ที่นี่)

12.หนังสือภิกขุปาฏิโมกข์ แปล บาลี-ไทย (ดาวน์โหลด pdf ที่นี่)