1. แผนการเรียนการสอนนักธรรมโทวิชา-ธรรมวิภาค
  2. แผนการเรียนการสอนนักธรรมโทวิชา-วินัยมุข
  3. แผนการเรียนการสอนนักธรรมโทวิชา-อนุพุทธประวัติ
  4. แผนการเรียนการสอนนักธรรมโทวิชา-ศาสนพิธี
  5. แผนการเรียนการสอนนักธรรมโทวิชา-พุทธศาสนสุภาษิต