ประวัติวัดดอยเทพนิมิต(โดยสังเขป)

วัดดอยเทพนิมิต สังกัดเขตตำบลป่าซางเขต ๒ อำเภอแม่จัน จัง […]