h

เนื่องจากวัดดอยเทพนิมิต โดยหลวงพ่อพระครูธีรธรรมปราโมทย์ มีการส่งเสริมให้พระภิกษุ-สามเณร แม่ชี ตลอดถึงอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้เรียนภาษาบาลี โดยได้ส่งพระภิกษุ-สามเณร ไปเรียนบาลี และเน้นให้มีการสาธยายบาลี พร้อมแปลเป็นภาษาไทย จึงได้รวบรวมเอกสารเกี่ยวการแปลบาลีไว้ในวัดดอย ซึ่งทางทีมงานจักทยอยนำขึ้นเผยแพร่สู่เวบ เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจต่อไป

  1. คู่มือบาลีไวยากรณ์(ฉบับวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม) ดาวน์โหลด pdf ได้ที่นี่
  2. หนังสือหลักสูตรบาลีไวยากรณ์และหลักสัมพันธ์-พระเทพปริยัติโมลี ดาวน์โหลด pdf ได้ที่นี่
  3. หนังสือภิกขุปาฏิโมกข์ แปล บาลี-ไทย ดาวน์โหลด pdf ได้ที่นี่