พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 18 รูป

พระครูธีรธรรมปราโมทย์ ธมฺมธีโร (เจ้าอาวาสวัด)

พระคำ สุวณฺโณ

พระมานิต นนฺทสาโร

พระสุดสาคร ญาณพโล

พระโชคชัย ปภสฺสโร

พระอังคาร ติขิณฺพโล

พระชวลิต อนาลโย

พระวิเชียร กิตฺติปณฺโญ

พระธีรภัทร์ อาภสฺสโร

พระชาคริต ชยมงฺคโล

พระชวลิต กตปุญฺโญ

พระเงิน อินฺทรตฺตโน

พระอนันต์ อานนฺโท

พระอรุณ อรุโณ

พระสากล ฐิตธมฺโม

พระอาป๋อ ถวรจิตฺโต

พระนนทชัย สิริจนฺโท

พระสมชาย สญฺตมโน

 

สามเณร 1 รูป

สามเณรธนิต อภิวงค์

 

อุบาสก อุบาสิกา

อุบาสิกาผ่องผิว จุลลนันทน์

อุบาสิกาสม ทานสิรา

……. กำลังอัพเดท…

 

อัพเดทล่าสุด 18 กรกฎาคม 2560