ผู้อำนวยการสถานี : พระครูธีรธรรมปราโมทย์ (พระอาจารย์สำเริง สุวรรณละม้าย)

เจ้าหน้าที่ดูแลสถานี

  • พระชวลิต อนาลโย
  • พระนนทชัย สิริจนฺโท
  • พระชาคริต ชยมงฺคโล
  • อุบาสิกาผ่องผิว จุลลนันทน์

นักจัดรายการ

  • พระครูธีรธรรมปราโมทย์  (รายการธรรมะฝึกจิต 20.30น.-21.40น.ทุกวัน)
  • พระธีรภัทร์ อาภสฺสโร (รายการพระใหม่หัดเทศน์ 14.00น.-15.00น.ทุกวัน)
  • อุบาสิกาผ่องผิว จุลลนันทน์ (รายการคนเฒ่าเข้าวัด 11.00น.-12.00น.ทุกวัน)