ณ 18 กรกฎาคม 2560 ยังไม่มีพระอาคันตุกะ

ติดต่อเข้าพักวัดดอยเทพนิมิตที่ 081-5955951