เชิญชมภาพ “คณะพระภิกษุที่เดินทางมาเตรียมความพร้อม ในโครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล” ได้ที่ www.facebook.com/watdoitepnimit