การบริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 มีพระสงฆ์ที่รักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาสและจำพรรษาที่วัดแห่งนี้ดังนี้

๑.          ปี พุทธศักราช ๒๔๘๑ ครูบาบุญมา  คำเงิน ได้นำชาวบ้านป่าซางจำนวนหนึ่ง

หนีภัยสงครามครั้งที่ ๒ ไปสร้างหลุมหลบภัย อยู่ที่ภูเขาแห่งนี้และได้สร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ชาวบ้านในช่วงที่มาลี้ภัย  หลังเลิกสงครามก็ได้ทิ้งให้เป็นวัดร้างเรื่อยมา  ซึ่งช่วงนี้ก็จะมีพระธุดงค์ที่ผ่านมาได้พักจำพรรษาอยู่ตลอด

๒.        ปี พุทธศักราช ๒๕๒๓ – ๒๕๒๗  พระอินเหลา ขนฺติโก ได้บูรณะวัดขึ้นมาใหม่และ

ได้รักษาการเจ้าอาวาส

๓.         ปี พุทธศักราช ๒๕๒๘ – ๒๕๔๖ พระครูอุปถัมภ์วรการ รองเจ้าคณะอำเภอแม่จัน

รักษาการเจ้าอาวาส

๔.         ปี พุทธศักราช ๒๕๔๕  – ๒๕๔๙ พระสำเริง ธมฺมธีโร รักษาการเจ้าอาวาส

๕.        ปี พุทธศักราช ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน  พระสำเริง   ธมูมธีโร  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งเจ้าอาวาส