โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา

25 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560

โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดาปีที่ ๕ ในแดนพุทธภูมิ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ด้วยการเดินเท้า จำนวน ๕๕ วัน โครงการมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

จึงขอนิมนต์พระคุณเจ้าที่สนใจในการปฏิบัติบูชาเข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

( ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะผู้ดำเนินงาน )

รายละเอียดทั้งหมดอ่านเพิ่มเติมได้บนรูปแผ่นพับ

โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ปีที่ ๕

โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ปีที่ ๕

โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ปีที่ ๕

โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ปีที่ ๕