โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระพุทธศาสดา ปีที่ ๔  

๒๕๕๙

ชมวีดีโอ

ขออนุโมทนาบุญ:

โยมอาท โยมโอ ผู้ตัดต่อ

โยมตู้ โยมเบิท โยมหลุย ผู้ประสานงาน