วัดดอยเทพนิมิต ได้ใช้อินเทอร์เน็ต เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแผ่ธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกเหนือจาก การจัดค่ายอบรมปฏิบัติธรรมในช่วงวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ และการเผยแผ่ธรรมะผ่าน “สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย”
ทางคลื่นความถี่ 3 คลื่นวิทยุ คือ
FM 98.00 MHz(ออกอากาศจากวัดดอยเทพนิมิต ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย)
FM 87.75 MHz(ออกอากาศจากบ้านจันทร์แจ่มฟ้า ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย)
FM 98.25 MHz(ออกอากาศจากศูนย์วิปัสสนาเทพอำนวย บ้านขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย)
(ซึ่งเขตพื้นที่รับฟังได้ คืออำเภอแม่สาย ท่าขี้เหล็กฝั่งพม่า อำเภอเชียงแสน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเชียงรุ้ง อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่ลาว อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเทิงบางส่วน และอำเภอพาน)  ซึ่งหากพุทธศาสนิกชนท่านใด กลุ่มใด ต้องการสนับสนุนการสอนธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ ต้องการร่วมเข้าค่ายอบรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญ  หรือ ต้องการซีดีที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุฯ  ก็สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทร 081-5955951 สำหรับเว็บไซต์นี้จะได้นำธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ พระสงฆ์สาวกต่างๆ มาเผยแผ่ให้ท่าน ทั้งรูปแบบตัวอักษร และเสียงเทศน์ต่าง ๆ  ตามสมควร  รวมทั้งข่าวสาร กิจกรรมของวัดในวาระโอกาสต่าง ๆ  ต่อไป